Historia wprowadzania personalizacji Warszawskiej Karty Miejskie

Kalendarium z odnośnikami.

2001

 • 1 października - wprowadzenie WKM jako nośnika biletów okresowych. Karta jest dostępna w cenie 5 zł. Zapowiedzi szerokiego wykorzystywania możliwości karty elektronicznej.

2003

 • 31 marca - WKM pozostaje jedynym honorowanym nośnikiem biletów okresowych

2006

 • październik - Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) uzyskują funkcjonalność WKM w zakresie nośnika biletów

2008

 • 2 czerwca - wprowadzenie personalizowanych WKM

2009

 • maj - nasilenie zastrzeżeń kontrolerów ZTM wobec pasażerów z kartą "na podpis"
 • czerwiec - zmiana zakresu danych obowiązkowo podawanych przy personalizacji - adres korespondencyjny przestaje być wymagany
 • decyzja Rady Miasta nakazująca ZTM honorowanie kart "na podpis" zawierających tylko część danych
 • dezinformacja prasowa na temat reklamacji kar nałożonych za niepełny podpis
 • koniec czasu na składanie reklamacji kar za niepełny podpis na karcie
 • 29 września - wprowadzenie biletów 14-dniowych na okaziciela (rzekomo mających zrekompensować wcześniejsze wycofanie 30 oraz 90-dniowych biletów na okaziciela obowiązujących w 1 strefie)
 • grudzień - wycofanie przez ZTM (w atmosferze skandalu) wcześniej wygłaszanych gróźb karania pasażerów, którzy po 1. stycznia będą nadal korzystać z biletów na WKM bez personalizacji. Jak się okazało, groźby te nie miały podstaw w przepisach.

2010

 • 1 stycznia - ZTM jest zobowiązany do kodowania biletów imiennych wyłącznie na personalizowanych WKM. Zobowiązanie to nie zostało nigdy zrealizowane.
 • styczeń - ZTM zostaje zobowiązany do technicznego wyeliminowania możliwości omyłkowego zapisu biletu imiennego na karcie bez personalizacji
 • czerwiec - umożliwienie zamawiania i opłacania bietów na WKM przez Internet. Wciąż jest możliwy omyłkowy zapis biletu imiennego na kartę bez personalizacji.
 • 1 lipca - Koniec honorowania biletów imiennych zapisanych na WKM bez personalizacji. Mimo to, omyłkowy zapis biletu imiennego na kartach bez personalizacji nadal jest możliwy, zarówno w biletomatach jak i przy opłacaniu biletów przez Internet.
 • pojawiają się problemy z egzekucją rzekomych korzyści płynących z personalizacji link 1

????

 • decyzja UOKIK
 • rozpoczęcie bezpłatnego wydawania WKM przy zakupie biletu
 • umożliwienie zapisywania biletów krótkookresowych (3 dni, 7 dni, 14 dni) na WKM
 • nagła zmiana planów: decyzja o wyeliminowaniu WKM bez personalizacji jako nośnika biletów imiennych
 • likwidacja biletów okresowych na okaziciela obowiązujących w 1 strefie. W ofercie pozostały jedynie droższe bilety na okaziciela na 2 strefy.
 • uznawalność WKM w pociągach Kolei Mazowieckich, WKD
 • uznawalność WKM w niektórych pociągach Przewozów Regionalnych
 • zostaje zlikwidowana strona WWW podszywająca się pod formularz personalizacji WKM, która bezprawnie zbiera dane osobowe z wniosków
 • decyzja GIODO nakazująca zaprzestanie gromadzenia informacji o miejscu i czasie zbliżenia kart do kasowników i bramek metra
 • ZTM sprzeciwia się decyzji GIODO w zakresie gromadzenia informacji o kontrolach oraz czasie i miejscu aktywacji kontraktu
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License